تهران- شهرک غرب-بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- بین فلامک و زرافشان- ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- بلوکA- طبقه 13آدرس
81455191-81455417تلفن‌
razihbi@gmail.comپست الكترونيك
razi.research.ac.ir و razi.hbi.irآدرس الکترونیکی